Continguts i Metodologia

El treball pedagògic que es presenta en aquesta maleta s’inscriu en el marc de l’educació en drets humans.

Es tracta doncs, d’un enfocament integral que inclou l’aprenentatge sobre els drets humans (coneixements), l’aprenentatge per als drets humans (habilitats) i l’aprenentatge segons els drets humans (actituds).

L’educació en drets humans és educació pel canvi, tant personal com social, i per tant s’engloba dins de la definició d’Educació per a la Justícia Global: “procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i la seva dimensió global. La seva finalitat és promoure una consciència crítica envers de les causes que generen desigualtat i conflictes.

També contribueix al canvi d’actituds i pràctiques que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social” ¹.

Un altre aspecte a destacar de les activitats és l’enfocament des de l’aprenentatge basat en l’experiència, on es dóna un cicle d’experiència – reflexió – conceptualització – aplicació.

Així mateix, la metodologia participativa d’aquestes activitats promou l’aprenentatge vivencial amb enfocament socioafectiu, donat que pretén desenvolupar la capacitat d’empatia per tal de generar confiança i comunicació.

Per últim, les activitats proposades poden fer sorgir els estereotips i els prejudicis més generalitzats sobre les persones refugiades i sobre diferents col·lectius. La reflexió ha d’ajudar a la pressa de consciència dels estereotips i prejudicis que tothom tenim, com es construeixen i com ens condicionen a l’hora de relacionar-nos, per tal de rebatre’ls.

1. Definició basada en la Guia APS: pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d’educació per a la justícia global (2016) fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei i Lafede.cat. Organtizacions per a la justícia global.

Taula de continguts i activitats

Etapa

Continguts

Activitats

Primària

Estereotips, Prejudicis, Rumors. Què són?

 • Necessitats i drets humans
 • Marxar de casa, perills del camí i importància de l’acollida
 • Respecte cap a la diversitat
 • Drets de les persones refugiades
 • Introducció a una visió crítica de la informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació
 • Sense els set nans
 • Pictionary
 • Peu de foto

Secundària
(12 a 16 anys)

Detectant prejudicis i rumors. Comencem a desmuntar-los

 • Migrants i refugiats
 • Necessitats i drets humans
 • Drets de les persones refugiades
 • Refugi com a fenomen global (temps i espai)
 • Causes dels desplaçaments forçats
 • Conseqüències de ser persona refugiada
 • Interculturalitat en les societats d’acollida
 • Visió crítica de la informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació
 • Navegant
 • Què diuen?
 • Persones rellevants

Batxillerat
(16 a 18 anys)
i adults

Desmuntant rumors

 • Anàlisi de la realitat: causes i conseqüències dels desplaçaments forçats
 • Desigualtat d’oportunitats a la societat
 • Refugi com a fenomen global
 • Perspectiva de gènere en els processos migratoris
 • Condició específica de les dones refugiades i del col·lectiu LGTBI
 • Visió crítica a les polítiques governamentals
 • Deixaries casa teva?
 • Les dones també som refugiades
 • Podries ser tu